STRONA W BUDOWIE

o firmie      aktualności      ub      do pobrania wspolpraca    zgloszenie     porady     kontakt


komunikacyjne majatkowe podrozne życiowe zdrowotne nnw oc inne

UBEZPIECZENIA FIRMOWE

W ramach ubezpieczenia firm ochroną objęte mogą być budynki, lokale, obiekty małej architektury, nakłady adaptacyjne, szyby, środki obrotowe, mienie w transporcie, wartości pieniężne, maszyny, urządzenia i wyposażenie, sprzęt elektroniczny, mienie pracownicze, mienie osób trzecich, odpowiedzialność cywilna, grupowe ubezpieczenia pracownicze i zdrowotne oraz gwarancje ubezpieczeniowe.

Zdarzenia losowe

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • budynki i budowle,
 • środki trwałe i wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • mienie stanowiące własność osób trzecich, mienie pracowników,
nakłady adaptacyjne i wartości pieniężne.
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje:
 • ogień, uderzenie pioruna, eksplozję,
 • upadek statku powietrznego,
 • akcję ratowniczą,
 • huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawinę, śnieg,
 • trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi,
 • uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy,
 • dym, sadzę, szkody wodociągowe.

Odpowiedzialność Cywilna działalności

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe,
 • rzeczowe i/lub straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością,
 • posiadaniem mienia i/lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z zawartych umów.
Typowe umowy to: OC deliktowe, OC kontraktowe, OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy, OC przewoźnika.

Kradzież z włamaniem i rabunek

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • środki obrotowe,
 • mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi lub do komisowej sprzedaży,
 • środki trwałe i wyposażenie,
 • wartości pieniężne (również w transporcie),
 • mienie pracowników.

Pakiety dla małych i średnich przedsiębiorstw

W pakiecie dla Małych i Średnich Przedsiebiorstw możesz ubezpieczyć:

 • budynki i budowle,
 • wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia biurowe (w tym sprzęt elektroniczny),
 • środki zainwestowane w adaptację lokalu,
 • mienie, które wytwarzasz lub sprzedajesz,
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,
 • przedmioty należące do Twoich pracowników,
 • przedmioty ze szkła, kamienia, lustra, szyby w ladach chłodniczych,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności.
 • odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi
 • ubezpieczenia finansowe (gwarancje wadialne, kontraktowe, usunięcia wad i usterek)
 • ubezpieczenia transportowe OCPD, Cargo, NNW kierowców
 • ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Do pakietu można dokupić również:
 • ubezpieczenie NNW pracowników,
 • ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników,
 • ubezpieczenie komunikacyjne dla przedsiębiorców (flota w zakresie OC, AC, NNW, Assistance)
 • koszty leczenia za granicą

Obowiązkowe ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Jest to ubezpieczenia wymagane stosownymi przepisami obowiązującego prawa przeznaczone dla podmiotów wykonujących czynności: adwokata, architekta, notariusza, zarządcy nieruchomościami, usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, pośrednika w obrocie nieruchomościami i inne.

Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są: szyby okienne i drzwiowe,oszklenie ścian i dachów, płyty szklane stanowiące składową część mebli, gablot i kontuarów, przegrody ścienne, lustra zamontowane na stałe, szyldy, rurki neonowe, witraże, wykładziny szklane i kamienne, tablice reklamowe usytuowane przy trasach komunikacyjnych.

kontakt
BIURO UBEZPIECZEŃ PROGRES SP. Z. O. O. ©2012                                                                                                        mapa kontakt facebook