STRONA W BUDOWIE

o firmie      aktualności      ub      do pobrania wspolpraca    zgloszenie     porady     kontakt


komunikacyjne podrozne firmowe życiowe zdrowotne nnw oc inne

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

ubezpieczenia majątkowe, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis

Ryzyka ubezpieczeniowe

Przedmiotem ubezpieczenia są:
 • budynki i budowle,
 • środki trwałe i wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • mienie stanowiące własność osób trzecich, mienie pracowników,
 • nakłady adaptacyjne i wartości pieniężne.
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje:
 • ogień, uderzenie pioruna, eksplozję,
 • upadek statku powietrznego,
 • akcję ratowniczą,
 • huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawinę, śnieg,
 • trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi,
 • uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy,
 • dym, sadzę, szkody wodociągowe.

Odpowiedzialność Cywilna działalności

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe,
 • rzeczowe i/lub straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością,
 • posiadaniem mienia i/lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z zawartych umów.
 • Typowe umowy to: OC deliktowe, OC kontraktowe, OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy, OC przewoźnika.

Obowiązkowe ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Jest to ubezpieczenia wymagane stosownymi przepisami obowiązującego prawa przeznaczone dla podmiotów wykonujących czynności: adwokata, architekta, notariusza, zarządcy nieruchomościami, usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, pośrednika w obrocie nieruchomościami i inne.

Kradzież z włamaniem i rabunek

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • środki obrotowe,
 • mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi lub do komisowej sprzedaży,
 • środki trwałe i wyposażenie,
 • wartości pieniężne (również w transporcie),
 • mienie pracowników.

Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są: szyby okienne i drzwiowe,oszklenie ścian i dachów, płyty szklane stanowiące składową część mebli, gablot i kontuarów, przegrody ścienne, lustra zamontowane na stałe, szyldy, rurki neonowe, witraże, wykładziny szklane i kamienne, tablice reklamowe usytuowane przy trasach komunikacyjnych.

Domek letniskowy

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku. Za domek letniskowy uznaje się zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

Mienie ruchome to należące do Ubezpieczającego:

 • urządzenia i przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
 • przedmioty wartościowe i wartości pieniężne,
 • wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny,
 • sprzęt turystyczny i sportowy,

Stałe elementy domku letniskowego to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, w szczególności: meble, antresole, piece i kominki, okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami), sieć wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub grzewcza wraz z wyposażeniem, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej, schody, parapety wewnętrzne, tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg, zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:
 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • huraganu,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi (niespowodowanego usuwaniem ziemi na stokach przez człowieka),
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • zalania, powstałego m.in. wskutek:
  • wydostania się wody, pary lub płynów w wyniku uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej,
  • wydostania się wody z urządzeń domowych na skutek ich awarii (pralki, wirówki lub zmywarki),
  • cofnięcia się wody i ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
  • pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej,
  • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu, topniejącego śniegu lub gradu.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia; może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi. Ubezpieczenie umożliwia również ochronę mienia od szkód powstałych na skutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.

DOM W BUDOWIE

Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych.

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,
 • garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury mieszczące się na terenie tej samej nieruchomości, na której stoi ubezpieczony dom,
 • należące do Ubezpieczającego mienie ruchome, znajdujące się w ubezpieczonych domach.

Domy jednorodzinne oraz ich stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • spływu wód po zboczach,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • katastrofy budowlanej.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

Ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych w wyniku wymienionych wyżej zdarzeń losowych można objąć także:

 • garaże wolno stojące,
 • budynki gospodarcze,
 • obiekty małej architektury,
 • mienie ruchome.

Dzięki wykupionym opcjom dodatkowym, zakres ochrony ulega rozszerzeniu o ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju:

 • mienia ruchomego,
 • stałych elementów domu jednorodzinnego.

Pakiety dla małych i średnich przedsiębiorstw

Pakiet przeznaczony dla firm, których przychód roczny nie przekracza 2 mln EURO. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, środki obrotowe, mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, nakłady inwestycyjne, mienie prywatne pracowników, wartości pieniężne, OC deliktowe, OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy, OC kontraktowa, OC przewoźnika, szyby i przedmioty szklane w wybranym przez Ubezpieczającego zakresie.

Ubezpieczenie może obejmować ogień i inne zdarzenia losowe, katastrofę budowlaną, błąd użytkownika, dewastację, zepsucie towarów, stłuczenie i uszkodzenie przedmiotów szklanych, kradzież z włamaniem i rabunek oraz odpowiedzialność cywilną. Pakiet charakteryzuje się niskimi stawkami taryfowymi uzależnionymi od ilości ubezpieczanych ryzyk.kontakt
BIURO UBEZPIECZEŃ PROGRES SP. Z. O. O. ©2012                                                                                                        mapa kontakt facebook