STRONA W BUDOWIE

o firmie      aktualności      ub      do pobrania wspolpraca    zgloszenie     porady     kontakt


komunikacyjne majatkowe podrozne firmowe życiowe zdrowotne oc inne

UBEZPIECZENIA NNW

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, dotyczy nie tylko wypadków samochodowych, ale również różnych wypadków poza ulicą. Chroni życie i zdrowie ubezpieczonego.


KARTA SIC
Signal Iduna Card to kompleksowa i wyjątkowo korzystna oferta
TBJ
Twoje Bezpieczne Jutro, to oferta dla najbardziej wymagających

Ryzyka ubezpieczeniowe

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Możesz wybrać jeden z dwóch zakresów ubezpieczenia NNW:

 • zakres pełny - ochrona trwa 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie, zarówno podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak i w życiu prywatnym,
 • zakres ograniczony - ubezpieczenie chroni tylko w czasie wykonywania pracy, w drodze do i z pracy, podczas wyjazdów na delegacje lub podczas wykonywania innych, określonych w umowie ubezpieczenia, czynności.

Ponadto zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte:

 • następstwa zawałów serca i udarów mózgu,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.

Świadczenia podstawowe

Ubezpieczenie NNW gwarantuje następujące świadczenia podstawowe:

 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,
 • z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczenia,
 • zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Dodatkowe świadczenia

Możesz rozszerzyć zakres świadczeń o:

 • zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy,
 • dzienne świadczenie szpitalne,
 • zwrot kosztów rehabilitacji.

Wypłata świadczeń

W ramach ubezpieczenia NNW w większości Towarzystw wybierasz jeden z trzech wariantów wypłaty świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:

 • system świadczeń proporcjonalnych - świadczenia wypłacane są w wysokości proporcjonalnej do rozmiaru uszczerbku na zdrowiu (1 % sumy ubezpieczenia, za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu),
 • system świadczeń progresywnych - im wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym większy procent wypłacanej sumy ubezpieczenia (wariant skierowany głównie do osób wybierających niskie sumy ubezpieczenia, którym zależy na wysokim świadczeniu w przypadku orzeczenia wysokiego uszczerbku na zdrowiu),
 • system świadczeń stałych - każdy uszczerbek na zdrowiu jest określony stałą kwota świadczenia.

Klienci, którym zależy na zapewnieniu sobie i swoim bliskim ochrony przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.


kontakt
BIURO UBEZPIECZEŃ PROGRES SP. Z. O. O. ©2012                                                                                                        mapa kontakt facebook