STRONA W BUDOWIE

o firmie      aktualności      ub      do pobrania wspolpraca    zgloszenie     porady     kontakt


komunikacyjne majatkowe firmowe życiowe zdrowotne nnw oc inne

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie na czas pobytu za granicą to gwarancja ochrony w razie nieprzewidzianych wypadków jakie mogą nas spotkać podczas wyjazdu turystycznego, służbowego lub wykonywania pracy. Właściwie dobrana umowa zapewnia nam pokrycie lub zwrot kosztów: leczenia i akcji ratowniczej. Ponadto możemy spodziewać się świadczenia w przypadku całkowitego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu oraz gwarancji w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Ryzyka ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie może obejmować: koszty leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, transport medyczny, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, naprawę lub zakup uszkodzonych okularów i protez, koszty leczenia stomatologicznego i związanego z ciążą.

Ubezpieczeniem objęte są również następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Ponadto ubezpieczenie może obejmować powrót Ubezpieczonego do kraju w warunkach zalecanych przez lekarza, przewóz zwłok Ubezpieczonego, wcześniejszy powrót do kraju z przyczyn losowych, pomoc prawną, odzyskanie bagażu, ratownictwo prowadzone przez wyspecjalizowane służby, pomoc finansową, odwiedziny osoby bliskiej itp.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Zawierane mogą być w formie ubezpieczeń krótkoterminowych lub całorocznych, indywidualnych i grupowych (wycieczki, obozy itp).

Koszty leczenia cudzoziemców przebywających na terytorium RP
w celach turystycznych

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z:

  • pobytem w szpitalu,
  • leczeniem,
  • badaniami lekarskimi,
  • zabiegami i operacjami,
  • zakupem lekarstw i środków opatrunkowych,
  • transportem medycznym i transportem zwłok.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w jego życiu prywatnym za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa.


kontakt
BIURO UBEZPIECZEŃ PROGRES SP. Z. O. O. ©2012                                                                                                        mapa kontakt facebook