STRONA W BUDOWIE

o firmie      aktualności      ub      do pobrania wspolpraca    zgloszenie     porady     kontakt


majatkowe podrozne firmowe życiowe zdrowotne nnw oc inne

PORADY

Co należy zrobić w przypadku sprzedaży/zakupu pojazdu?

Sprzedaż samochodu – obowiązki kupującego

W razie sprzedaży pojazdu na kupującego przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC.

Kupujący może korzystać z polisy, ubezpieczyciel musi jednak dokonać ponownej rekalkulacji składki, która zależy od posiadanych przez nabywcę zwyżek/zniżek. Kupujący może również wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC pojazdu i ma na to dwa terminy. Pierwszy, przed upływem 30 dni od daty zakupu pojazdu, umowa ubezpieczenia rozwiąże się wtedy po 30 dniach od daty kupna pojazdu. Drugi, najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia była zawarta, umowa ubezpieczenia rozwiąże się z upływem tego okresu. Jeśli nabywca wypowie umowę ubezpieczenia, zbywca może złożyć do zakładu ubezpieczeń podanie o zwrot składki za niewykorzystany okres.

Obowiązki sprzedającego. Polisa OC – zawiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu

Sprzedający pojazd jest zobowiązany do przekazania kupującemu polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia sprzedaży, o tym fakcie wraz z danymi osobowymi nabywcy. Do tego czasu ponosi wraz z nim odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń. Jednak skutki wyrządzenia szkody po dniu sprzedaży samochodu obciążają wyłącznie nabywcę.

Ubezpieczenie NNW w placówkach oświatowych

Wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja, licea, przedszkola, uczelnie wyższe zawierają ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych. Najczęściej to rodzice płacą składkę za ubezpieczenie, ale czy wiedzą dokładnie za co płacą? Czy wiedzą na jaką sumę ubezpieczona jest ich pociecha, w jakich przypadkach dostaną odszkodowanie i w jakiej wysokości, a w jakich nie?

Informujemy, iż standardowy zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego oraz w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych rozszerza swoją ofertę o dodatkowe świadczenia dla ubezpieczonych, np.: zwrot kosztów leczenia, zasiłek dzienny za pobyt w szpitalu, ryczałt za operacje medyczne, zasiłek dzienny za okres niezdolności do nauki. Warto przyjrzeć się warunkom na jakich szkoła zawiera ubezpieczenie, aby wiedzieć w jakich przypadkach można ubiegać się o wypłatę odszkodowania i żeby uniknąć rozczarowania jeśli Towarzystwo odmówi nam wypłaty.

kontakt
BIURO UBEZPIECZEŃ PROGRES SP. Z. O. O. ©2012                                                                                                        mapa kontakt facebook